นางรจิตรา วงษ์เพิก
  หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : ค.ม.ภาษาอังกฤษ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
   
   

   
  นางมาลัย ดิลกชัย
  กลุ่มการเรียนรู้ภาษต่างประะเทศ
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : กศ.ม หลักสูตรและการสอน
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
   
   

 


   
  นางสำราญ พึ่งสุรินทร์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : ศษ.บ. สังคมศึกษา
  วุฒฺิการศึกษา : ปริญญาตรี