นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี