หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 
นางบรรเทิง นวลจันทร์
 
 
   
 
     
   
งานอนามัย
   
งานยานพาหนะ
 
งานดูแลลูกจ้างชั่วคราว และเวรยามรักษาการ
นางสุภวรรณ เหมือนแม้น
   
นายพิชัย ด่านแม่ลา
 
นางบรรเทิง นวลจันทร์
   
 
           
งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โรงเรียน     งานสาธารณูปโภค   งานประชาสัมพันธ์
นางบรรเทิง นวลจันทร์
   
นางบรรเทิง นวลจันทร์
  นางสาวพุทธิชา แย้มวาจา
 
   
 
         
งานโภชนาการ         งานสหกรณ์โรงเรียน
นางอุทยาน อาาจอาษา         นางสำราญ พึ่งสุรินทร์