หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
 
 
นางมาลัย  ดิลกชัย
 
 
   
 
     
   
งานสารบรรณ
   
งานอัตรากำลังครู
 
งานสรรณหาฯบรรจุและแต่งตั้ง
นางวันทนีย์  หวังศิริ
   
นางสมพร สนิทไชย
 
นายพงษ์นรินทร์ จงกูล
   
 
           
งานทะเบียนประวัติ
   
งานวินัยละรักษาวินัย
 
งานพัฒนาบุคลากร
นายพงษ์นรินทร์ จงกูล
   
นายพงษ์นรินทร์ จงกูล
 
นายจุติศักดิ์ คำทองร้อย
 
   
 
         
งานนโยบายและแผน
   
งานวิเคราะห์จัดทำเสนอของบประมาณ
 
งานการเงิน
นางมาลัย  ดิลกชัย
   
นางมาลัย  ดิลกชัย
 
นางรัตนา พุ่มพวงเลิศสกุล
 
   
 
           
งานบริหารบัญชี
   
งานบริหารพัสดุ
 
งานควบคุมภายใน
นางรัตนา พุ่มพวงเลิศสกุล
   
นางมาลัย  ดิลกชัย
 
นายพิชัย ด่านแม่ลา
 
   
   
           
งานสารสนเทศ
   
งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
   
นายไพรัช พึ่งสุรินทร์
   
นายไพรัช พึ่งสุรินทร์