้สัใ ท้ยบมีภ
 
 
 
 
  นางรัตนา พุ่มพวงเลิศสกุล
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วิชาเอก : ค.บ. คณิตศาสตร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
   
   

 


   
  นางสาวอังคณา จันทาบุตร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วิชาเอก : กศ.บ. คณิตศาสตร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี