1
นายสำราญ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2
นายศุภชัย ครุฑสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
3
นางมาลัย ดิลกชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
4
นางบรรเทิง นวลจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5
นางรจิตรา วงษ์เพิก ครู ชำนาญการพิเศษ
6
นายณรงค์ พลนวล ครู ชำนาญการพิเศษ
7
นางวินิดา พัชรจารุกิตติ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
8
นายจุติศักดิ์ ทองคำร้อย ครู ชำนาญการพิเศษ
9
นางสุภวรรณ เหมือนแม้น ครู ชำนาญการพิเศษ
10
นางสมพร สนิทไชย ครู ชำนาญการพิเศษ
11
นายชินดนัย รักษาแดน ครู ชำนาญการ
12
นายพงษ์นรินทร์ จงกูล ครู
13
นางรัตนา พุ่มพวงเลิศสกุล ครู ชำนาญการ
14
นางสาวอังคนา จันทาบุตร ครู ชำนาญการ
15
นางสุภาพร ตรีสุนทรรัตน์ ครู ชำนาญการ
16
นางสาววันทนีย์ หวังศิริ ครู
17
นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
18
นางอุทยาน อาจอาษา ครู ชำนาญการพิเศษ
19
นายณรงค์ อาจอาษา ครู ชำนาญการพิเศษ
20
นายไพรัช พึ่งสุรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
21
นางสาวพุทธิชา แย้มวาจา ครู
22
นายพิชัย ด่านแม่ลา ครูผู้ช่วย
23
นางสำราญ พึ่งสุรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
24
นางสาวปาณิศรา  กึกก้อง ครูธุรการ
25
นางดวงใจ แม่บ้าน
26
นายขันทอง  ลาสุดี นักการ
27
นายบุญมี พันธุจิระ  พนักงานขับรถ