1.นายวันชัย สูตรเชี่ยวชาญ                  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.นายประเสริฐ ศิริวัฒน์                     รองประธานผู้แทนองค์ชุมชน
3.นายวุฒิ อยู่ยิ่ง                               กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.นายณรงค์ พลนวล                               กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
5.นายเจริญฤทธิ์ เพ็งชะตา                          กรรมการผู้แทนครู
6.พระอธิการชูเกียรติ ชุตินธโร                      กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7.พระอธิการชินณัฐพนธ์  อภิวัฒฑโน             กรรมการผู้แทนศาสนาพุทธ
8.นายนภดล  อิงคะประดิษฐ์                กรรมการผู้แทนศาสนาพุทธ
9.เรืออากาศตรีแสวง  วงษ์นิกรณ์                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นายสุชาติ  แก้วกล้า                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.นายบุญส่ง  แกล้วกล้า                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12.นางจิตรา  สุวรรณา                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13.นางสาวพรรณี ฤทธิ์แผลง                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14.นายณัฐนันท์  ดนูพิทักษ์                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15.นายชาลี  วัฒนเขจร                                    กรรมการและเลขานุการ