นายณรงค์ พลนวล
  หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : ค.บ.สังคมศึกษา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
   
   

 


  นายจุติศักดิ์ ทองร้อย
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก :กศ.ม.บริหารการศึกษา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
  นางสุภวรรณ เหมือนแม้น
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : คบ. สังคมศึกษา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญญาตรี
  นางวินิดา พัชรจารุกิตติ์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : ค.บ.สังคมศึกษา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี