นายชินดนัย รักษาแดน
  หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วิชาเอก : ศษ.ม.วิทยาศาสตร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
   
   

 


  นายพงษ์นริทร์ จงกูล
  กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วิชาเอก : ค.บ. วิทยาศาสตร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
   
   
  นางสมพร สนิทไชย
  กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : ค.บ. วุฒิครูอื่นๆ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี