นายศุภชัย ครุฑสุวรรณ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : ศษ.บ.สุขศึกษา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี