นางอุทยาน อาจอาษา
  หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก :คหกรรมศสตร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
   
   

   
  นายณรงค์ อาจอาษา
  กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : ค.บ.บรรณณารักษ์ศาสตร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
   
   

 


   
  นางบรรเทิง นวลจันทร์
  กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : ค.บ.นาฏศิลป์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
   
  นายไพรัช พึ่งสุรินทร์
  กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วิชาเอก : ศษ.บ.สังคม
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
   
  นางสาวพุทธิชา แย้มวาจา
  กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วิชาเอก : ศษ.บ.คอมพิวเตอร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
   
  นายพิชัย ด่านแม่ลา
  กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ : -
  วิชาเอก : คอ.บ.วุฒิครูอื่นๆ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี