นางสาววันทนีย์ หวังศิริ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรภาษาไทย
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วิชาเอก : ศศ.บ.ภาษาไทย
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
   
   

 


  นางสุภาพร ตรีสุนทรรัตน์
  กลุ่มสาระการเรียนรภาษาไทย
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วิชาเอก : ศษ.บ.ภาษาไทย
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี