หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
   
   
นางรจิตรา วงษ์เพิก
   
       
 
 
         
หัวหน้างานบริหารหลักสูตร
 
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
 
หัวหน้างานทะเบียน
นางรจิตรา วงษ์เพิก
 
นางรจิตรา วงษ์เพิก
 
นางสาวอังคณา จันทาบุตร
         
 
 
         
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
 
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
นายชินดนัย รักษาแดน
 
นางรจิตรา วงษ์เพิก
 
นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์
         
 
 
         
หัวหน้างานห้องสมุด
 
หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา
 
หัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
นายณรงค์ อาจอาษา
 
นางสาววันทนีย์  หวังศิริ
 
ครูณรงค์  พลนวล
         
 
 
   
   
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
  หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง
นายชินดนัย รักษาแดน
 
นายชินดนัย รักษาแดน
 
นางรจิตรา วงษ์เพิก
         
   
   
         
   
หัวหน้างานโรงเรียนในฝัน
   
   
นางรจิตรา วงษ์เพิก